Adresas: Žiedo 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., LT-53314 Kauno rajonas
Telefonas: (8~37) 56 14 75
El. paštas: seniunija@alsenai.krs.lt

Jūs esate: seniunija / apie-seniunija / lankytinos-vietos /

 

Lankytinos vietos

Partizano Juozo Lukšos Daumanto žūties vieta Pabartupio kaime

Lankytinos_vietos

"Tauro" apygardos partizanai, buvo įkurta „Birutės“ rinktinė kuriai vadovavo, kovojo ir seniūnijos Pabartupio kaime. 1951- 09- 04. išduotas žuvo legendinis partizanų majoras Juozas Lukša-Daumantas. Jo atminimui, žūties vietoje pastatytas  paminklas. 1999 m. rugsėjo mėn. 4 d. J. Lukšos – Daumanto žuvimo vietoje atidengtas ir pašventintas naujas monumentalus paminklas (aut. J. Mikėnas, skulpt. J. Šlivinskas). 2001-12-29 Kultūros paveldo direktoriaus įsakymu Nr.477, šis paminklas įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir 2005-04-29 Lietuvos kultūros ministro įsakymu Nr.IV-190 žuvimo vieta yra  pripažinta saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe ir nustatytas jos tikslas- saugoti viešajam pažinimui bei viešajai pagarbai. Prie Garliavos-Pažėrų kelio yra pastatyti atitinkami kelio ženklai, nurodantys paminklo vietą. 

Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia 

Iš senesnių architektūrinių paminklų seniūnijoje yra išlikusios 2 bažnyčios, abi - Pažėrų kaime. Senoji medinė, pastatyta kapinėse    XVIII a. antroje pusėje dvarininkų Garliauskų, skirta Šv. Jėzaus širdies garbei. Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia stovi Pažėrų kaime, 5 km į šiaurę nuo Veiverių, prie Kazlų Rūdos-Garliavos kelio. Apie 1795 m. pastatyta koplyčia. Ji klebono Jurgio Baltrušaičio rūpesčiu (mirė 1920 m.; palaidotas šventoriuje) 1910 m. dvigubai padidinta, pristatyta zakristija; įkurta parapija. 

Pažėrų bažnyčia

Pradėta statyti 1936 m. kunigo J. Rugio iniciatyva iš gyventojų suaukotų lėšų, tačiau iki okupacijos nebuvo baigta. Sovietiniais laikais bažnyčia buvo atiduota kolūkio reikmėms ir joje buvo įrengtas grūdų sandėlys. Grąžinta tikintiesiems 1989 m. Šiuo metu bažnyčia jau veikia, daug pastangų ir lėšų įdėjo šviesios atminties kunigas monsinjoras A.Gustaitis.

Digrių koplyčia

 Digrių kaime yra išlikusieji buvusios Penktadienio (Pėdnyčios) koplyčios fragmentai.  Ši bažnyčia buvo garsi 1863 m. sukilimo metu. Joje pamaldas laikydavo iš Garliavos atvykęs kunigas. Okupacijos metais ji buvo sugriauta ir neprižiūrima baigia sunykti. 

Lietuvos Nepriklausomybės 15 metų sukakties paminklas Pažėrų kaime

Seniūnijos teritorijoje yra pokario metais išniekintų, nugriautų ir šiuo metu atstatytų eilė architektūrinių paminklų, tai: Pažėrų kaime Lietuvos Nepriklausomybės 15 metų sukakties paminklas, pastatytas vietos Šaulių iniciatyva. Nugriautas 1956 m. Atstatytas 1989 m. bitininko, Alšėnų seniūnijos gyventojo Antano Kazakevičiaus, jo šeimos ir vietos gyventojų rūpesčio dėka.

Paminklas transatlantiniams lakūnams Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiui atminti

Padainupio kaime vietos Šaulių iniciatyva 1933 m. pastatytas paminklas transatlantiniams lakūnams Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiui atminti. Atstatytas bitininko, Alšėnų seniūnijos gyventojo Antano Kazakevičiaus ir jo šeimos narių dėka.

Paminklas Tauro apygardos partizanams Digrių kapinėse

Digrių kapinėse pastatytas iš lauko akmenų paminklinis kryžius, šimtams žuvusiųjų ir tik 20-čiai slapčia palaidotų "Tauro" apygardos partizanų, J. Lukšos bendražygių.

Paminklas Tauro apygardos partizanams žuvusiems Dagilių sodyboje Jonučių kaime 

Jonučių kaime prie Dagilių sodybos, prie Vyčio Kryžiaus gatvės ant kalnelio rymo medinis kryžius ir paminklas, pastatytas žuvusiems 4 "Tauro"  apygardos partizanams. Jonučių 

Paminklas Jonučių ir Narsiečių kaimų gyventojams Jonučių kaime

Jonučių ir Narsiečių kaimo sankryžoje 1995 m. A. Drūlios iniciatyva pastatytas paminklinis kryžius Jonučių ir Narsiečių kaimų žuvusiems partizanams. 

Rašykite seniūnui

Vardas El.pastas Laiskas

Apklausa

Apklausu nera